میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی تامین آمار و اطلاعات تولیدی :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: