میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات هزينه اي :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: