میزان رضایت شما از تهيه برنامهها و اسناد توسعه استان :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: