میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: