میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی ارائه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: