میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: