میزان رضایت شما از ارائه الکترونیکی برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: