میزان رضایت شما از ارائه الکترونیکی پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: