۱۴۰۱ جمعه ۱۸ آذر
ENGLISH
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
معرفي معاونت
اهداف و ماموريت هاي معاونت هماهنگي برنامه  و بودجه

- بررسي مستمر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ( ميزان حقوق و اعتباراتي كه صرف هزينه هاي جاري مي شود و اعتباراتي كه براي اجراي پروژه هاي عمراني لازم است).

- تدوين برنامه هاي توسعه كوتاه مدت "بودجه سالانه " (تخصيص اعتباراتي كه براي كارهاي عمراني و حقوق و ساير فعاليت هاي جاري به مدت يكسال لازم است).

- هدايت و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در زمينه تهيه و تنظيم بودجه با توجه به اهداف و برنامه هاي دستگاه.

- همكاري در تامين منابع استان از طريق همكاري با ستاد در آمدهاي استان.

- تخصيص منابع با توجه به برنامه هاي استاني .

- نظارت بر فعاليت ها و عملكرد دستگاههاي اجرايي .

- نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني ( نظارت و كنترل برانجام طرحهايي كه اعتبارات آنها از قبل تعيين شده است ).

- پيشنهاد وضع يا تجديد نظر در قوانين، مقررات و تبصره هاي بودجه در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرايي آن.

- نظارت و همكاري در تهيه و تنظيم اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي محلي در بخش مربوطه در قالب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتي كل كشور.

- نظارت در جمع آوري اطلاعات مربوط به وضع موجود بخش هاي مربوط به امور و شناسايي تنگناهاي موجود در اين بخش ها و ارائه راه حل هاي لازم براي رفع اين مشكلات .

- همكاري در تهيه برنامه هاي كوتاه مدت (يكسال)، ميان مدت (5 سال) و بلند مدت (20 سال) بخش ها و فرابخش هاي مختلف و ايجاد هماهنگي با ساير واحدها در زمينه تدوين برنامه هاي مناسب استان و هم چنين ارزشيابي عملكرد برنامه هاي فوق.

- همكاري در تهيه و بهنگام سازي وضع موجود سازمان فضايي استان و تهيه و تدوين استراتژي بلند مدت استان.

- همكاري درتهيه و تدوين طرح پايه آمايش استان در چارچوب طرح آمايش ملي.

- تعيين اولويت ها و جهت گيري هاي توسعه در بخش هاي مختلف ( با تعيين مهمترين اقدامات براي توسعه استان).

- نظارت و بررسي بودجه پيشنهادي دستگاه اجرايي ، ابلاغ موافقتنامه و تخصيص به موقع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي با توجه به پيشرفت عمليات مربوط به آنها.

- نظارت برنامه اي بر اجراي به موقع طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني به منظور بررسي و تطبيق با عمليات برنامه ها.

- ايجاد هماهنگي براي بازديد مستمر از طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و ملي استان و ارائه راه حل هاي عملي براي تنگناهاي اجرايي با همكاري امور نظارت و ارزيابي طرح ها در معاونت فني استان .

- تهيه و تدوين گزارشات سالانه اقتصادي و اجتماعي استان ، سيماي شهرستانهاي جديد التاسيس، عملكرد شاخص هاي برنامه چهارم توسعه ، تهيه گزارش بخش هاي مختلف از جمله منابع آب ، كشاورزي ، حمل و نقل، سيماي فرهنگي و ..... با همكاري دستگاههاي اجرايي استان.

اهداف و ماموريت هاي دفتر در قالب امورهاي توليدي، زيربنايي، اجتماعي- آموزشي- فرهنگي و پژوهشي، تلفيق برنامه و بودجه، آمايش و برنامه ريزي منطقه اي و مطالعات اقتصادي و توسعه انجام مي شود كه كليات ماموريت هاي هر يك از امورها به شرح ذيل مي باشد:

در امور توليدي فعاليت هاي بخش هاي توليدكننده مثل كشاورزي و صنعت ،معدن ، دامپروري، جنگل و مرتع ، شيلات ، آب و همچنين تعاون ،گمرگ ،بازرگاني مورد بررسي قرار مي گيرد .

در امور اجتماعي - آموزشي- فرهنگي و پژوهشي، فعاليت هاي اجتماعي جامعه مانند : فعاليتهاي سازمان بهزيستي ؛ هلال احمر ؛ بهداشت و درمان ؛ اورژانس ؛ثبت احوال ؛ ثبت اسناد و نظاير آن و همچنين فعاليت هاي مربوط به سازمان هاي آموزش و پرورش ؛نوسازي مدارس؛ ميراث فرهنگي وگردشگري ؛ فني و حرفه اي ؛ تربيت بدني و ورزش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و تبليغات اسلامي و فعاليت هايي از اين قبيل مورد بررسي قرار مي گيرد .

در امور زير بنايي فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل راه سازي فرودگاه ها ؛ قطارهاي شهري و بين شهري؛ فعاليت هاي شهرداري ها ؛ هواشناسي ؛ ساختمان هاي كشوري ؛ آب رساني هاي شهري و روستايي ؛ برق رساني ؛ پست و مخابرات مورد بررسي قرار مي گيرد .

در امور آمايش و برنامه ريزي فعاليتهاي مربوط به تهيه و بهنگام سازي وضع موجود سازمان فضايي استان، تهيه و تدوين استراتژي بلند مدت و برنامه بلند مدت و ميان مدت توسعه استان، طرح پايه آمايش استان در چارچوب طرح آمايش ملي ، بررسي و ارزشيابي ديدگاههاي استان در خصوص مكان اجرايي پروژههاي ملي و همچنين همكاري و سفارشهاي لازم براي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي استان انجام مي گيرد.

در گروه مطالعات اقتصادي و توسعه فعاليتهايي از قبيل مشاركت در تهيه و تدوين گزارشات سالانه اقتصادي و اجتماعي استان ، شناسنامه اقتصادي و اجتماعي شهرستانها ،مشاركت در مطالعه و تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بلند مدت –ميان مدت و كوتاه مدت استان و همچنين تعيين شاخص ها و عناوين اطلاعاتي مورد نياز مطالعات و برنامه ريزيهاي توسعه ملي –منطقه اي و محلي انجام مي گيرد.

در امور تلفيق برنامه و بودجه كارهاي امور توليدي ؛ اجتماعي ؛ زير بنايي ؛ فرهنگي ؛ آموزشي و پژوهشي در بخش هاي عمراني و فعاليت هاي جاري مانند پرداخت حقوق كاركنان دستگاههاي اجرايي، مورد بررسي قرار گرفته و با برنامه هاي پيش بيني شده و ميزان اعتبارات تصويب شده توسط دولت و مجلس تعديل و تطبيق و هماهنگي مي شود . اين امور همچنين در خصوص تجهيز منابع استان مستقيما با ستاد درآمدهاي استان هماهنگي نموده و در خصوص تفريغ بودجه و تخصيص آن با ديوان محاسبات هماهنگي مي نمايد.
تاریخ به روز رسانی: 1401/04/01
تعداد بازدید: 63
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal